Calinsight 1.0.1 Đối với Mac Torrent

Nhanh chóng quản lý các sự kiện và nhắc nhở từ thanh menu trong lịch. Hoàn thành sự kiện và nhắc nhở đã hoàn thành được hiển thị trong một đồ thị giúp bạn tạo ra một lịch trình quản lý hiệu quả. Nó đồng bộ với iCloud và làm việc với các thiết lập nhiều lịch, chẳng hạn như tài khoản Google trong thời gian thực.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
• Hiển thị lịch nhanh chóng từ thanh menu
• Dễ dàng Tạo, Chỉnh sửa hoặc Xóa sự kiện
• Dễ dàng Tạo, Chỉnh sửa, Toàn bộ / không đầy đủ hoặc Xóa nhắc nhở
• Triển lãm kết thúc sự kiện và hoàn nhắc nhở trong một ngày,hàng tuần,đồ thị hàng tháng hoặc hàng năm
• Quản lý sự hiện diện của các lịch
• Quản lý tầm nhìn của nhắc nhở hoàn chỉnh
• Đồng bộ với tài khoản OS X và lịch thiết lập trong thời gian thực.

Bạn cũng có thể thích: