ಚೀಸ್ ರೈಟರ್ 3.4.1 ಮ್ಯಾಕ್ ಟೊರೆಂಟ್ ಫಾರ್

ಚೀಸ್ ರೈಟರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ, ನೀವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಚಿಂತನಶೀಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೀ ಲಕ್ಷಣಗಳು

• Add comments •
You can add comments for any text in the document, ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು, do not worry forget something when you continue to work next time.

• Keyboard sound effects •
Sweet typewriter sound to let you immersed into the world of writing.

• Strong blue caret •
We improved the caret for the writer carefully, with a more eye-catching blue color, and increased size.

• Draft board •
Here you can temporarily put some text fragments , such as scentences which needs more considerations. with Draft Board, you have more space to writing and thinking.

• Background color •
Document background color setting support, think white background glare? Maybe you will try a more comfortable background color.

• Smooth image manipulation •
Just simply drag and drop, you can adjust the picture to the size you need, you can also input parameters for more precise adjustment.

• Page Layout •
support print layout and page layout.

• Document Information Statistics •
Real-time display the document character count, word count, number of pages and other statistical information.

OTHER FEATURES

– Support adding and editing pictures.

– Support hyperlinks.

– Support styles.

– Support speech function.

– Unlimited undo / redo.

– Support Print.

– Supported file format: Rtf, Rtfd, Html, Odt, Docx, Xml, Doc, Txt, Etc.

Take your time and enjoy it !

Follow us:
Twitter: @jobssoft
Facebook: [email protected]
Google+: [email protected]

Please feel free to contact us if you have any questions or suggestions.
Email: [email protected]

ನೀವು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು: