تقویم برای گوگل 1.0 برای مک تورنت

مطلع تقویم گوگل برای مک خود را به صرفه جویی در وقت و بهترین استفاده را از هر روز.

امکانات:
• نمایش وقایع از تقویم انتخاب خود را.
• اضافه کردن میانبر: هنگام اضافه کردن حوادث, شما دیگر نیازی به مشخص کردن یک زمان به طور جداگانه. حوادث نوع مانند:
- "شام با سام در 8:00 یکشنبه", یا
- "تعطیلات از دسامبر 25 به دسامبر 31 "
• دستیار برای پر کردن تقویم خود را - شما می توانید به سرعت ایجاد حوادث با پیشنهادهای هوشمند برای عناوین رویداد, مکان ها و مردم.
• روش های مختلف برای مشاهده تقویم خود را - به سرعت سوئیچ بین مشاهده یک روز به گرفتن یک نمای کلی از چند روز.

کاربران ملزم به داشتن حساب Google به منظور استفاده از نرم افزار.

شما همچنین دوست خواهید: